{module_webapps,0,i,3980760 template="/_settings/logo"}

Fáilte chuig SICAP!

Navigation

Sprioc a Cheathair


Rannpháirtíocht ghníomhach a chur chun cinn maidir le próisis um bheartas, um chleachtas agus um chinnteoireacht a théann i bhfeidhm ar phobail áitiúla

Ionad na Gaillimhe d'Oibrithe Deonacha

Soláthraíonn GRD céatadán daingean dá mhaoiniú faoi Sprioc a Cheathair chun tacú le hobair Ionaid na Gaillimhe d'Oibrithe Deonacha (GVC) Ag GVC féadfaidh daoine a bhfuil spéis acu in oibriú go deonach na nithe a leanas a dhéanamh:

  • Tuilleadh eolais a fháil maidir le hoibriú go deonach gan gealltanas a dhéanamh.
  • Faisnéis a fháil faoi réimse leathan de dheiseanna maidir le hoibriú go deonach.
  • Comhairle agus tacaíocht a fháil faoi dheiseanna oiriúnacha.
  • Folúntais d'oibrithe deonacha a fhógairt.
  • Faisnéis, comhairle agus tacaíocht a fháil maidir le hoibriú le baill foirne dheonacha. .
  • Cúnamh a fháil chun beartais agus nósanna imeachta a bhaineann le hoibrithe deonacha a chur ar bun.

Oiliúint um Fhorbairt Pobail / Cur le Scileanna do Ghrúpaí Pobail

Tá oiliúint curtha ar fáil ag GRD do ghrúpaí a bhfuil riachtanais acu maidir le cur le scileanna forbartha pobail. Tairgeann GRD cúnamh deontais beag freisin chun cumas ár spriocghrúpaí a mhéadú bunaithe ar riachtanas.

Beartas a Fhorbairt

Tá ionadaithe ag GRD ar roinnt coistí idirghníomhaireachta agus ról gníomhach acu i bhforbairt gníomhaíochtaí/straitéisí do Thaistealaithe, grúpaí LGBT, Daoine Breacaosta, Tuismitheoirí Aonair, Leanaí agus an Óige i gContae na Gaillimhe.

Funded by the Department of Rural and Community Development and the Department of Employment Affairs and Social Protection.