{module_webapps,0,i,3980760 template="/_settings/logo"}

Fáilte chuig SICAP!

Navigation

Sprioc a Trí


Ullmhacht chun fostaíochta agus ionchais fostaíochta daoine a mhéadú.

Is iad cuspóirí na Sprice seo réimse seirbhísí a fhorbairt agus a chothú chun tacú le daoine, iad a ullmhú agus chun cabhrú leo dul isteach sa mhargadh saothair, oibriú le fiontair áitiúla chun ionchais fostaíochta a mhéadú agus chun ionchais féinfhostaíochta áitiúla a mhéadú.

Ar na samplaí tá na cinn a leanas:

Scéim Gnóthas Beag/Fiontraíochta an liúntais limist
Is é ról an Oifigigh Fiontraíochta príomhthacaíochtaí a sholáthar do dhaoine atá ag fáil Sochar Cuardaitheora Poist nó do dhaoine a bhí dífhostaithe ar feadh breis is bliain agus atá cáilithe le haghaidh Liúntas Cuardaitheora Poist. Déanann an tOifigeach teagmháil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí chun iarracht a dhéanamh cabhrú leo siúd ar mian leo smaoineamh gnó a fhorbairt nó a leathnú. Is féidir tacú le hoiliúint agus is féidir deontais a chur ar fáil dóibh siúd a chomhlíonann na critéir riachtanacha trí threoracha na Roinne. Ar na tacaíochtaí eile tá na cinn a leanas:

  • Comhairle agus treoir aonair.
  • Forbairt Gnó agus Fiontraíocht.
  • Cláir oiliúna agus meantóireachta a chomhordú.
  • Faisnéis a sholáthar maidir le deontais bheaga d'fhiontair gnó nua.
  • Ag gníomhú mar idirghabhálaí idir ghníomhaireachtaí tacaíochta.

An Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar an Obair (BTWEA).
Is íocaíocht sheachtainiúil é seo don dhaoine dífhostaithe a chuireann a ngnó féin ar bun. Coinníonn siad cuid dá sochair le haghaidh dhá bhliain más rud é go raibh siad ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist ar feadh 12 mhí. Is scéim chosúil an Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach (STEA) dóibh siúd atá ag fáil Sochar Cuardaitheora Poist. Níl aon tréimhse cáilíochta ann.

Tacaíocht do Theaghlaigh Feirmeoireachta
Tugann GRD faisnéis agus tacaíocht ar fáil do Theaghlaigh Feirmeoireachta maidir le fostaíocht eile ar an bhfeirm nó lasmuigh di agus ar roghanna fiontair. Soláthraítear cúrsaí oiliúna chun cumais a fhorbairt agus chun oibriú le scileanna reatha d'fhonn a roghanna fostaíochta a mhéadú. Tugtar comhairle freisin maidir le foinsí fostaíochta eile agus cúnamh chun fiontar gnó nua a fhorbairt agus chun maoiniú a aimsiú agus a fháil.

Seirbhís Idirghabhála Fostaíochta
Soláthraíonn an tSeirbhís Idirghabhála Fostaíochta córas tacaíochta dóibh siúd atá difhostaithe go fadtéarmach agus do theaghlaigh feirmeoireachta atá ag dul isteach arís sa mhargadh saothair. Oibríonn na hidirghabhálaithe le taobh daoine aonair chun cabhrú leo roghanna fostaíochta, oiliúna agus oideachais a fhiosrú. Soláthraíonn siad cláir forbartha pearsanta agus cabhraíonn siad chun CVanna a ullmhú le haghaidh fostaíocht ionchais..

SEO A LEANAS NA hOIFIGÍ FOR-ROCHTANA D'IDIRGHABHÁLAITHE GRD:

Dawna Concannon – Seirbhís Idirghabhála Bhéal Átha na Slua Aonad 4, Radharc na hAbhann,
An tSráid Mhór
Béal Átha na Slua
Teil: 09096 45111
Sghluaiste: 087 2312197
Rphost: dconcannon@grd.ie

For-rochtain do Phort Omna, don Chreagán & do Béal Átha Ghártha

Angela Mahon – Seirbhís Idirghabhála Bhaile Locha Riach
Sráid na Beairice, Baile Locha Riach
Teil: 091 847611
Sghluaiste: 087 6535761
Rphost: amahon@grd.ie

For-rochtain don Ghort & d'Órán Mór

Adrian Feeney – Seirbhís Idirghabhála Thuaim
An Seamlas
Tuam
Sghluaiste: 087 994407
Rphost: afeeney@grd.ie

For-rochtain d'Áth Cinn, do Ghleann na Madadh & do Bhaile Liam

Funded by the Department of Rural and Community Development and the Department of Employment Affairs and Social Protection.