{module_webapps,0,i,3980760 template="/_settings/logo"}

Fáilte chuig SICAP!

Navigation

Sprioc a Dó


Tá sé mar aidhm leis an sprioc seo feasacht a mhéadú maidir leis na seirbhísí agus tuiscint a mhéadú maidir le céard a chuireann na seirbhísí áitiúla ar fáil.

Dírítear go príomha leis an sprioc seo ar líon na n-imeachtaí oideachais, caitheamh aimsire agus cultúrtha inrochtana atá ar fáil do dhaoine áitiúla i gContae na Gaillimhe a mhéadú.

Ar na samplaí tá na cinn a leanas

Soláthar Iarscoile

Reáchtálann Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe (GRD) Clubanna Iarscoile i bPort Omna agus i gCill Íomair. Tá rochtain ag níos mó ná 35 daoine óga ar an gclár sin a ritheann ar aon dul leis an scoilbhliain. Le cabhair ó na héascaitheoirí club soláthraítear réimse gníomhaíochtaí sa Chlub Iarscoile. Tá GRD tiomanta do thacaíochtaí iarscoile a fhorbairt agus a thionscnamh atá dírithe ar thacaíocht a thabhairt do dhaoine óga a fhreastalaíonn ar mheánscoileanna lena n-áirítear Taistealaithe.

Cúrsaí ar Shaoránacht Ghníomhach

Soláthraíonn GRD cúrsaí ar Shaoránacht Ghníomhach go bliantúil faoin LCDP. Tá sé mar aidhm leis na cláir sin scileanna na ndaoine áitiúla a fheabhsú agus iad a chumasú chun oibriú ar bhonn cothrom leis an rialtas áitiúil agus le gníomhaireachtaí reachtúla chun cláir um fhorbairt áitiúil a sholáthar ina gceantair. Ar an gcaoi sin cuirtear ar chumas grúpaí deonacha páirt ghníomhach a ghlacadh sna cinntí a théann i bhfeidhm orthu. Bíonn an rogha ag rannpháirtithe sa chúrsa Miondámhachtain FETAC leibhéal 5 a dhéanamh i Scileanna Coiste Bainistíochta.

Cláir Idirlinne/Scileanna Staidéir

Tugann GRD tacaíocht do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna (go háirithe na cinn i gceantair faoi mhíbhuntáiste) trí rochtain a sholáthar ar chláir Idirlinne do dhaltaí i rang 6 agus trí sheimineáir ar scileanna staidéir a sholáthar do dhaltaí agus do thuismitheoirí araon.

Oiliúint do Chinnirí Óige Deonacha/Ógánaigh

I gcomhar le comhpháirtithe straitéiseacha, cuireann GRD tionscnaimh i bhfeidhm chun tacú le Cinnirí Óige Deonacha trí oiliúint Gharchabhrach agus oiliúint i gCeannaireacht Óige a sholáthar.

An Clár 'Incredible Years' (Blianta dochreidte)

Tugann GRD tacaíocht do Chomhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe (GCP) maidir leis an gclár 'Incredible Years' (IYP) a chur i bhfeidhm i gContae na Gaillimhe. Tá an IYP ceaptha chun deacrachtaí mothúchánacha agus iompraíocha i leanaí d'aois 3 go 10 mbliana a chosc agus a chóireáil.

An Tionscadal Baile agus Gairdín

I gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) agus le Bord Oideachais & Oiliúna na Gaillimhe & Ros Comáin (GRETB), tugann GRD tacaíocht do chlár nuamhaisithe Baile agus Gairdín. Tá an clár comhdhéanta as gníomhaíochta sa seomra ranga, tionscadal aonair baile agus gairdín. I measc na scileanna cúrsa eile tá dearadh intí, maisiúchán tí, péinteáil, deisiúcháin bheaga, dearadh gairdín, gairdíní nua a chruthú, garraíodóireacht glasraí agus torthaí, garraíodóireacht orgánach, pleanáil buiséid agus bainistíocht ar airgead, pleanáil agus bainistíocht imeachtaí.

Eile

Déanann GRD cláir a thionscnamh agus a chur i bhfeidhm chun tacaíocht shóisialta, caitheamh aimsire agus cultúrtha a mhéadú do spriocghrúpaí sainaitheanta. Ar na samplaí tá: Clair samhraidh i gceantair faoi mhíbhuntáiste, tionscnaimh um fheasacht cultúrtha i scoileanna amhail an clár 'Yellow Flag' (Bratach Bhuí) arna fhorbairt ag Gluaiseacht Taistealaithe na hÉireann, lena gcuirtear lánpháirtiú agus éagsúlacht chun cinn.

Funded by the Department of Rural and Community Development and the Department of Employment Affairs and Social Protection.