{module_webapps,0,i,3980760 template="/_settings/logo"}

Fáilte chuig SICAP!

Navigation

Sprioc a hAon


Feasacht, eolas agus roghnúchán a chur chun cinn maidir le réimse leathan seirbhísí reachtúla, deonacha agus pobail.

Ar na samplaí tá na cinn a leanas:

Aontaí Gairme
Eagraíonn Cuideachta ForbarthaTuaithe na Gaillimhe (GRD) Aontaí Gairme gach bliain sa Chontae i gcomhairle leis na gníomhaireachtaí a sholáthraíonn seirbhísí agus tacaíocht do daoine dífhostaithe inár gceantar. Bíonn rochtain ag daoine dífhostaithe ar fhaisnéis maidir le cúrsaí 3ú Leibhéal, cúrsaí de chuid Bhord Oideachais & Oiliúna na Gaillimhe & Ros Comáin (GRETB), deiseanna chun cur le scileanna agus deiseanna fostaíochta sa Chontae.

Tionscnaimh Sláinte
I gcomhar le Croí, tairgeann GRD an clár ‘Heartsmart’ saor in aisce do rannpháirtithe. Leis sin déantar scagadh ar bhrú fola agus ar otracht i measc an phobail feirmeoireachta . Déantar an tionscnamh ‘Heart Healthy Mart’ a mhaoiniú freisin tríd an gclár LCDP. Dírítear leis an bhfeachtas ar itheachán sláintiúil a chur chun cinn i gceaintíní na Marglann. Cuireann GRD tionscnaimh um fheasacht meabhairshláinte chun cinn gach bliain agus tacaíonn sí leo agus tá sí tiomanta d'oibriú i gcomhar leis na gníomhaireachtaí ábhartha maidir le feachtais um fheasacht i leith féinmharú a chur i bhfeidhm ar fud an Chontae.

Tacaíonn GRD le líon seimineár ar fud an Chontae go bliantúil. Ar na samplaí tá imeachtaí faisnéise do Thuismitheoirí Aonair, Daoine Breacaosta, Feasacht ar Mhíchumas, agus Lucht Leispiach, Aerach, Déghnéasach agus Trasinscneach (LGBT).

Funded by the Department of Rural and Community Development and the Department of Employment Affairs and Social Protection.