{module_webapps,0,i,3980760 template="/_settings/logo"}

Fáilte chuig SICAP!

Navigation

Maidir le lcdp


Cuireadh an Clár um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail (LCDP) ar bun in Eanáir 2010 agus ceadaíodh leis comhtháthú an Chláir um Fhorbairt Áitiúil agus um Chuimsiú Sóisialta (LDSIP) agus an Chláir um Fhorbairt Pobail (CDP). Ar an leibhéal náisiúnta, is é Pobal a dhéanann an clár a bhainistiú thar ceann na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus is iad Cuideachtaí Forbartha Áitiúla amhail Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe a dhéanann é a chur i bhfeidhm go háitiúil.

Aidhmeanna

Tá sé mar aidhm leis an LCDP "dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus le heisiamh sóisialta trí chomhpháirtíocht agus trí rannpháirtíocht chuiditheach idir an Rialtas agus a ghníomhaireachtaí agus daoine i bpobail faoi mhíbhuntáiste". I bhfocail eile, tá sé ceaptha chun cabhrú le daoine lena mbaineann bochtaineacht agus eisiamh sóisialta chun na scileanna, an mhuinín agus na teagmhálacha riachtanacha a fhorbairt chun athruithe a chruthú ina saol féin agus ina bpobail féin.

Leis an gclár tugtar tosaíocht do dhaoine agus do ghrúpaí imeallaithe laistigh de na pobail is mó atá faoi mhíbhuntáiste, is é sin le rá go ndírítear leis orthu siúd is faide ó rochtain ar an oideachas, ar oiliúint agus ar fhostaíocht, agus orthu siúd lena mbaineann an riosca is airde d'eisiamh sóisialta. Leis an gclár, leanfar de bheith ag obair leis na spriocghrúpaí/sprioc-cheantair agus leis na saincheisteanna a tugadh tosaíocht dóibh faoi na cláir roimhe seo bunaithe ar na riachtanais áitiúla a shainaithint agus anailís orthu á léiriú. 

pie chart

Spriocanna an Chláir


Baineann ceithre phríomhspriocanna leis an gclár:

    1. Sprioc 1 - Feasacht, eolas agus roghnúchán a chur chun cinn maidir le réimse leathan seirbhísí reachtúla, deonacha agus pobail.

    2. Sprioc 2 - Rochtain a mhéadú ar ghníomhaíochtaí agus acmhainní oideachais, caitheamh aimsire agus cultúrtha foirmiúla agus neamhfhoirmiúla.

    3. Sprioc 3 - Ullmhacht daoine chun dul isteach sa mhargadh saothair a mhéadú.

    4. Sprioc 4 - Rannpháirtíocht a chur chun cinn maidir le próisis um bheartas, um chleachtas agus um chinnteoireacht a théann i bhfeidhm ar phobail áitiúla. 

Ar bhonn bliantúil déanann Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe a tosaíochtaí forbartha a cheapadh faoi gach ceann de spriocanna an chláir agus cuirtear plean cuimsitheach le chéile.

Le haghaidh tuilleadh sonraí, téigh i dteagmháil le:

Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe Teo., Campas Uí Mhaoilíosa, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe. 

Teileafòn: 091 844335         Rphost: grd@grd.ie                                


Funded by the Department of Rural and Community Development and the Department of Employment Affairs and Social Protection.